DASIVO Group s.r.o.

Súkromná bezpečnostná služba DASIVO Group s.r.o. ponúka, od dňa svojho vzniku 1. januára 1998, služby spojené s výkonom fyzickej ochrany objektov a zariadení v súlade s novými požiadavkami vyplývajúcimi pre činnosť bezpečnostných služieb z prijatého Zákona o súkromnej bezpečnosti č. 473 z r. 2005 Z. z., v znení neskorších zmien a doplnení.

Vydanie zákona o SBS a následné uplatnenie noviel zákona v praxi, upravujúcich činnosť a pôsobnosť strážnych služieb, vnáša do činnosti služieb organizovanosť, systémovosť a náležité začlenenie do zložiek bezpečnostných a ochranných mechanizmov spoločnosti. Služby sú riadené ministerstvom vnútra SR od vzniku jednotlivých SBS a to nutným splnením podmienok licenčného konania, počas a hlavne v priebehu výkonu ich činnosti a oprávnení, čím sa vo vzťahu k zákonným normám vytvorili podmienky porovnateľné s inými krajinami.

Činnosť SBS sa stáva zo zákona priehľadnou a organizačne sa začleňuje a to hlavne vzhľadom k predmetu svojej činnosti, do ochranných mechanizmov a štruktúr MV SR.