Naše služby

V rámci svojej činnosti a zmluvného vzťahu s odberateľmi DASIVO Group s.r.o. garantuje:

  • výkon služby odborne spôsobilými zamestnancami s vybavením vecnými bezpečnostnými prostriedkami podľa zákona a v rovnošate zamestnancov SBS
  • kvalitný výber zamestnancov podieľajúcich sa na výkone ochrany vzhľadom k pohybujúcej sa klientele a návštevníkov v danom objekte
  • pravidelný výkon kontrolnej činnosti zvlášť pre túto činnosť vyčlenenými zamestnancami, s možnosťou realizácie prípadného operatívneho posilnenia / následne na riešenie nepredvídanej situácie / ďalším zamestnancom
  • riešenie všetkých požiadaviek a potrieb pre výkon ochrany vlastnými zamestnancami, bez uplatnenia ďalších nárokov na objednávateľa
  • súčinnosť s objednávateľom a účinnú spoluprácu pri riešení prípadných požiadaviek, ktoré vyplynú v následných obdobiach poskytovania služieb ochrany
  • obsluhu vybudovaných prvkov technického zabezpečenia objektov a zariadení inštalovaných objednávateľom alebo spoločnosťami s oprávnením pre inštaláciu komponentov technickej ochrany